LAW-MANAGEMENT

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ข้าราชการ”เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการได้รับจากราชการเมื่อเกษียณอายุราชการ

more »

“ลูกจ้างประจำ” เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

“ลูกจ้างประจำ” เกษียณแล้วได้อะไรจากราชการ

สิทธิประโยชน์ที่ได้จากราชการของลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ

more »

ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ศาลทุจริตฯกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯในราชการ

more »