TESTS

ครูผู้ช่วยบรรจุ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม

ครูผู้ช่วยบรรจุ 3 เดือน 15 วัน ได้เลื่อนเงินเดือนไหม

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม กฎ ก.ค.ศ.

more »

สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน

สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน

การศึกษาจัดไว้ในเสาหลักเสาใดของประชาคมอาเซียน

more »

โทษพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

โทษพักใช้ใบประกอบวิชาชีพครู

เมื่อถูกพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู อีกกี่ปีจึงจะขอใหม่ได้

more »