หลักสูตรบริหารงานอย่างไรให้ได้ผล มากล้นด้วยธรรมาภิบาล (หลักสูตรเฉพาะกิจ)

 หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

"บริหารงานอย่างไรให้ได้ผล มากล้นด้วยธรรมาภิบาล"

          -ขณะนี้ไม่มีการอบรมหลักสูตรนี้-