บทความเกี่ยวกับทักษะและสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา
บทความเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐ
บทความเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารจัดการศึกษา

การเตรียมตัวสอบ ; ตอบสัมภาษณ์อย่างไรให้คะแนนใกล้ 50

 

จินตนาการเหนือกว่าความรู้…ไอสไตน์พูดเอาไว้ ขณะที่นักพูดสร้างแรงจูงใจหลายท่าน ก็กล่าวว่า …หากเราคิดและจิตนาการเป็นภาพใส่อารมณ์ร่วมเข้าไปด้วย สิ่งที่จินตนาการนั้นก็จะเป็นผลจริง….. ปรารถนาให้ผู้เข้าสอบแข่งขันเป็นครูผู้ช่วย ได้จินตนาการว่าได้ทำข้อสอบข้อเขียนในห้องสอบได้อย่างมีความสุข เดาข้อสอบไม่กี่ข้อ นอกนั้นทำได้หมดเลย สุขใจมาก คะแนนข้อเขียนผ่านเกณฑ์ชัวร์ เหลือแต่สัมภาษณ์ “จะต้องก้าวข้ามได้อย่างข้อเขียนแน่นอน”

..ข้อเขียนต่อไปนี้จะช่วยให้ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ได้ใช้จินตนาการเพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายว่าทำคะแนนสัมภาษณ์ได้ 50 หรือใกล้ 50 คะแนน ตังเป้าอย่างนั้น…

การสรรหาบุคคลเข้าทำงานในหน่วยงานหรือองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรืองานราชการ มักจะใช้การสัมภาษณ์เป็นวิธีหนึ่งในการคัดเลือกเพื่อดูความเหมาะสมของบุคคล ยิ่งหากเป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับราชการจะมีหลักสูตรกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ดังเช่น การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ. 0206.6/ว14 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 ที่เรียกย่อว่า “การสอบครูผู้ช่วยตาม ว14/2557” ได้กำหนดให้ประเมินในภาคความเหมาะสมด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ซึ่งกำหนดคะแนนเต็มในส่วนนี้ไว้ 50 คะแนน

จึงเป็นโจทย์สำคัญของผู้เข้าสอบว่า จะทำอย่างไรที่จะให้ได้คะแนนเต็ม 50 หรือใกล้เคียง 50 …เพราะคะแนนส่วนนี้หากประมวลในภาพรวมแล้วจ