Article Professional Development Skills
Article About Welfare-Interest
Article About Education Administration

10 นโยบายศึกษาธิการไทยตอบโจทย์เทรนด์การศึกษาโลก

 

เทรนด์ (Trend) หมายถึง ทิศทาง แนวโน้ม หรือ สิ่งที่กำลังเป็นที่นิยม ณ เวลานั้น ๆ หากเรากำลังนึกถึงเวลานี้ (พ.ศ. 2559) เทรนด์เป็นอย่างไร เช่น การบริการดูแลผู้สูงอายุ อาหารเพื่อสุขภาพ การประกันชีวิต นั้นเทรนด์สุขภาพ การทำบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ พลังงานทางเลือก เกษตรหรืออาหารอินทรีย์ การปลูกผักออร์แกนิก นั้นเทรนด์การค้าขายหรือเศรษฐกิจ การเสริมหน้าปะจมูก ดัดฟัน การแต่งตัวออกแนวๆ นั้นเทรนด์ความงามและบริการ การบริการคอนเท้นท์ออนไลน์ พัฒนาซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น สื่อสารทางโซเซียลมีเดีย ( Facebook,Line) นั้นแนวโน้มด้านเทคโนโลยี การทำโยคะ นั่งสมาธิ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ นั้นเทรนด์โน้มด้านศิลปะวัฒนธรรม ทั้งหมดช่วยขยายนิยามคำว่า “เทรนด์” ครับ

 

เทรนด์ด้านการศึกษาโลกมีอะไรบ้าง?

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ศึกษาสภาวการณ์และแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาของโลกศตวรรษที่ 21 โดยการวิจัยเอกสาร พบว่า โดยภาพรวมแนวโน้มของโลกให้ความสำคัญเรื่องสิทธิด้านการศึกษาและธรรมาภิบาล ด้านอาหารและน้ำ ด้านพลังงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล และด้านเศรษฐกิจ โดยแต่ละด้านต้องเชื่อมโยงเข้ากับการพัฒนาการศึกษา ซึ่งก็หมายความว่า การศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องในเกือบทุกมิติของการพัฒนาสังคม (การศึกษาสำคัญสุด ๆ )

 

ส่วนแนวโน้มในการพัฒนาการศึกษาหลังปี ค.. 2015 ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพ ความเสมอภาค และประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ขยายความ “เทรนด์” แต่ละด้าน ดังนี้

   1) ด้านคุณภาพการศึกษา มุ่งไปที่เรื่องการพัฒนาคุณภาพของครู กระบวนการเรียนรู้และการวัดผลที่อิงคุณภาพเด็ก การจัดสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติและของโลก การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม มีทักษะชีวิต และมีความรับผิดชอบ

   กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็นหัวใจของคุณภาพการศึกษา ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสำคัญ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายบุคคล และการใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกและการเข้าถึงการเรียนรู้มากขึ้น รวมถึงการติดตามความสำเร็จของผู้เรียน

           2) ด้านความเสมอภาคทางการศึกษา มุ่งไปที่เรื่องสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาท