Article Professional Development Skills
Article About Welfare-Interest
Article About Education Administration

สิทธิ์ในการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว สมาชิก ช.พ.ค.

 

ครูโสด พ่อแม่เสียแล้ว ไม่มีญาติพี่น้อง ตายไป ใครจะรับเงิน ช.พ.ค.

 

ช.พ.ค. คืออะไร ?

เชื่อว่า เราไม่ใส่ใจในความหมายเท่าไหร่หรอก รู้แค่ว่าเมื่อเราตายไป บิดา มารดา บุตร สามี หรือ ภรรยา จะได้เงินจำนวนหนึ่ง คือ “เงิน ช.พ.ค.” .....นั้นเป็นการรับรู้เมื่อก่อน

 

หากถามถึงนิยาม ช.พ.ค. ในปัจจุบัน การใส่ใจในความหมายน่าจะเหมือนเดิม  แต่การรับรู้ถึง ช.พ.ค.มีมากขึ้น เพราะคำว่า “เงินกู้ ช.พ.ค.” ที่เป็นสวัสดิการก้อนใหญ่ สามารถกู้ได้เป็นล้าน จนทำให้ “เงินคนตาย” คลายความสำคัญลง.....นี้อาจเป็นการรับรู้ในปัจจุบัน

 

ผม อาจรวมถึงหลายท่านด้วย เมื่อแรกเข้าทำงานเป็น ”ครู” สิ่งหนึ่งมักจะได้รับการแนะนำในลำดับต้น ๆ คือ การต้องสมัครเป็นสมาชิกคุรุสภา และ ช.พ.ค. โดยเข้าใจเพียงว่า เมื่อเป็นครู ก็เป็นสมาชิกคุรุสภา เมื่อเป็นสมาชิกคุรุสภา ก็ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เมื่อเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ก็ต้องชำระเงิน ช.พ.ค. และเมื่อตายไป บิดา มารดา ญาติจะได้เงิน ช.พ.ค. เท่านั้น ส่วนจะเป็นเงินเท่าไหร่ ใครได้บ้าง ได้อย่างไรไม่ใคร่รู้ เมื่อไปที่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอ (สมัยนั้น) ได้แจ้งความประสงค์ เจ้าหน้าที่ก็ให้กรอกแบบฟอร์ม ก็กรอก ๆ ไป จำได้ว่ามีการชำระเงินค่าสมาชิก เงิน ช.พ.ค. ล่วงหน้า ส่วนการระบุสิทธิ์ในเงิน ช.พ.ค. น่าจะเป็น บิดา มารดา เพราะเป็นโสด เสร็จแล้วก็กลับ จากนั้นเรารู้แค่ว่าทุกเดือนเขาจะหักเงิน ช.พ.ค. เราเอง

 

ช.พ.ค. เป็นสวัสดิการ ?

ช.พ.ค. คือ การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นเรื่องของสวัสดิการ ที่ดำเนินการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ปัจจุบันใช้ฉบับ พ.ศ. 2550) ซึ่งเกิดขึ้นตาม มาตรา 72 (2) ของพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 อันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพครู

 

สวัสดิการนี้ จะเกิดก็ต่อเมื่อเรามีคุณสมบัติและสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. (ปัจจุบันสมัครที่ สำนักงาน สกสค. จังหวัดที่ทำงาน) เราต้องชำระค่าสมาชิก (ปัจจุบัน คนละ 50 บาท) และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า (ปัจจุบัน คนละ 1,000 บาท) จากนั้นทุกเดือนจนกระทั่งลาออก ขาดสมาชิกภาพ หรือ เสียชีวิต เราต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพทุกเดือน ปกติศพละ 1 บาท (เดือน พฤษภาคม 2559 จำนวน 609 บาท) โดยเงินจำนวนนี้จะนำไปจ่ายเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ของสมาชิก ช.พ.ค.ที่เสียชีวิต (เดือน เมษายน 2559 ได้รับ 939,049 บาท)

 

สวัสดิการนี้จะคงอยู่ตราบที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ สมาชิก ช.พ.ค. จะถูกตัดสิทธิ์หากขาดการชำระเงินสงเคราะห์ศพรายเดือน ติดต่อกันสามเดือนขึ้นไป อย่างไรก็ตาม หากมาชำระภายหลัง สิทธิ์นั้นก็จะได้รับคืน ถึงแม้จะขาดไป 6 เดือน 1 ปี หรือ 10 ปี แต่ต้องไปติดต่อขอชำระเงินทั้งหมดที่ค้าง และทำเรื่องคืนสิทธิ์ต่อ สำนักงาน สกสค. จังหวัด ....นั้นความโชคดีครับ  แต่หากกรณีสมาชิกเสียชีวิตช่วงที่ถูกตัดสิทธิ์ เป็นโชคร้ายมาก...เงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์ครอบครัวรวมประมาณเก้าแสนเศษเป็นอัน