Article Professional Development Skills
Article About Welfare-Interest
Article About Education Administration

Specialized Courses

หลักสูตรเฉพาะกิจเฉพาะครั้ง

 

 หลักสูตรเฉพาะกิจ เป็นหลักสูตรพิเศษ (specialized courses) ที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งคราวตามความต้องการจำเป็น เช่น หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษา สำหรับผู้สนใจพัฒนาเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ หรือเตรียมตัวเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างๆที่มีการคัดเลือก ทั้งสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนราชการอื่นสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือส่วนราชการกระทรวงอื่น

 

 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

 

   “บริหารเขตพื้นที่การศึกษาอย่างไรให้เกิดผล หลีกพ้นความผิดวินัย ห่างไกลคุก

 

 

หลักสูตรการเขียนวิสัยทัศน์และแนวทางพัฒนางาน หน่วยงานหรือสถานศึกษา 

"เขียนอย่างไร ให้แต้มต่อ"

 

หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา

"บริหารงานอย่างไรให้ได้ผล มากล้นด้วยธรรมาภิบาล"