บทความเกี่ยวกับทักษะและสมรรถนะวิชาชีพทางการศึกษา
บทความเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากรภาครัฐ
บทความเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารจัดการศึกษา

การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

 

ผมเข้าใจทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้

                ข้อเขียน .... เข้าใจทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้... ผมได้แบ่งเป็นสองตอน เพราะสาระมันมาก และเกี่ยวข้องกัน ตอนแรกเป็นนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอนที่สองเป็นการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ตามคำสั่ง หัวหน้า คสช.ฉ.10,11/2559

                ในตอนแรก นี้....จะขอกล่าวถึงนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่ผมเข้าใจ เอาแบบย่อ ๆ ทำนองเดียวกับ เมื่ออ่านงานวิจัยฯ เราจะพลิกไปอ่าน "บทสรุปสำหรับผู้บริหาร"ก่อน แล้วกัน

               เริ่มจาก... เมื่อ คสช. ท่านเข้ามาบริหารประเทศฯ ตั้งแต่ วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เมื่อสองปีที่แล้ว การยกระดับการศึกษา ถูกกำหนดเป็นเจตนารมณ์ประการหนึ่งในการเข้ามาบริหารประเทศฯ เห็นได้ชัดเจนเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 เมื่อกำหนดกรอบที่ชัดเจนในการปฏิรูปประเทศ โดย "การศึกษา" เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดเรื่องที่ต้องมีการปฏิรูปฯ และกำหนดองค์คณะที่เป็นกลไกในการปฏิรูปประเทศฯ ซึ่งได้ยินบ่อยว่า "แม่น้ำห้าสาย"

                ต่อมา...เมื่อเกิดคณะรัฐมนตรีซึ่งก็คือรัฐบาล โดยการนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศฯ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” อันมีภารกิจหลักสามอย่างที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ทำ ได้แก่ หนึ่งการปฏิรูปประเทศ สองการสร้างความสามัคคีปรองดอง และสามการบริหารราชการแผ่น ซึ่งทั้งสามภารกิจล้วนมีความสำคัญ และต้องทำควบคู่กันไป ให้แล้วเสร็จภายในเงื่อนไขเวลาสิ้นสุดเอาไว้ตามโรดแมป ซึ่งกำหนดคร่าว ๆ ว่า ประมาณเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ. 2560

 

                ในส่วนของการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้กรอบการปฏิรูปประเทศทั้งสิบเอ็ดด้านนั้นก็ว่าไป มีกลไกดำเนินการอยู่แล้ว แต่ที่จะกล่าวถึงในข้อเขียนนี้ คือ การจัดการศึกษาที่เป็นภารกิจในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่คณะรัฐมนตรีท่านได้กำหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินไว้สิบเอ็ดด้าน "การศึกษา"จัดเป็นหนึ่ง โดยระบุไว้ที่นโยบายข้อสี่ "การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม"

               นโยบายการศึกษาของรัฐบาลที่ระบุไว้ในข้อสี่ฯ ประกอบด้วย การจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษา การให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา การพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน การพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ ที่เหลือจะเป็นเรื่องของศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการสร้างค่านิยม รวมนโยบายด้านการศึกษาแล้ว มีถึงสิบประการ

               นโยบายจะบังเกิดผล ต้องมีการนำไปสู่การปฏิบัติ คือ มีผู้ปฏิบัติและมีเครื่องมือนำสู่ปฏิบัติ ในส่วนของผู้ปฏิบัติ คือ ส่วนราชการ นั้น ๆ ถ้า "ด้านการศึกษา" ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเครื่องมือการนำไปสู่การปฏิบัติในระยะสองสามปีนั้นจะมีลักษระเป็นแผน กลยุทธ์ฯ หากเป็นภาวะปกติ "แผนบริหารราชการแผ่นดินสี่ปี" จะเป็นแผนกลยุทธ์หลัก แต่รัฐบาลปัจจุบันท่านให้ใช้ "แผนปฏิบัติการของส่วนราชการนั้น ๆ " เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ปฏิบัติ

               จึงเป็นภารกิจโดยตรง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะต้องมาคลี่นโยบายของรัฐบาล วิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางในการทำงาน ซึ่งเราท่านเข้าใจตรงกันว่าคือ “นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงศึกษาธิการ อันจะนำไปสู่การจัดทำเครื่องมือในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของส่วนราชการ เช่น สพฐ. สกอ. สอศ. หรือส่วนราชการอื่น เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายนโยบายรัฐบาลอย่างเป็น รูปธรรม

                พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ครั้งเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558 ได้กล่าวถึง กรอบแนวคิดในการทำงาน นโยบายเชิงกลยุทธ์ และการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งผมเข้าใจ ดังนี้

 

กรอบแนวคิดในการกำหนดนโยบาย

         1. การน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับการ ปฏิรูปการศึกษา มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
              1) ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู
              2) ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า
              3) ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทำร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี
         2. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี  (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

 

นโยบายเชิงกลยุทธ์

       1. วิสัยทัศน์ ; ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

       2. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ; ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

           1) ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ
           2) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
           3) ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา
           4) ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
           5) ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
           6) พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
           7) ระบบการบริหารจัดการ
           8) สร้างโอกาสทางการศึกษา
           9) พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
         10) การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
         ซึ่งแต่ละยุทธศาสตร์ จะมีรายละเอียดของเป้าประสงค์ ผลลัพธ์ที่ต้องการ วิธีดำเนินงาน

        3. จุดเน้น ประกอบไปด้วย 6 ยุทธศาสตร์
             1) หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
             2) การผลิตและพัฒนาครู
             3) การทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและการพัฒนามาตรฐานการศึกษา
             4) ผลิต พัฒนากำลังคนและงานวิจัย ที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ
             5) ICT เพื่อการศึกษา
             6) การบริหารจัดการ
             ซี่งแต่ละจุดเน้นจะมีรายละเอียดของค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ชัดเจน

 

การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

      1) การสื่อสารนโยบาย ; เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเกิดความเข้าใจในการนำยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการไปสู่ การปฏิบัติ จึงได้ทำเป็นแผนที่ความคิด (Mind Map) ในการดำเนินงานและการขับเคลื่อนนโยบาย โดยให้แต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการวิเคราะห์การดำเนินงานเป็นขั้นตอน ได้แก่ การมองเห็นสภาพปัญหา การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา และการจัดทำแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม ได้อย่างแท้จริง

     2) การขับเคลื่อนและการกำกับงานของกระทรวงศึกษาธิการ

      2.1) มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย

      2.2) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐมนตรี (ศปข. ศธ.) ประกอบด้วย
            - คณะกรรมการอำนวยการ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และมีผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ/เลขาธิการศูนย์ฯ
            - คณะกรรมการที่ปรึกษา มีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานกรรมการ และกำหนดผู้ที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
            - คณะกรรมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายฯ มีเลขาธิการศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐมนตรี (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เป็นประธานกรรมการ และผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ

         อย่างไรก็แล้วแต่ ถึงแม้ท่านรัฐมนตรีฯ ไม่ได้กล่าวถึงการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายฯ แต่เมื่อดูในรายละเอียดของนโยบายมีการกำหนดกิจกรรมและตัวชี้วัดการดำเนินงาน กำหนดกลไกการขับเคลื่อนและการกำกับงานของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เชื่อจะเป็นบทบาทหลักของคณะทำงานชุดนี้ อันจะนำมาซึ่งผลปฏิบัติงานในภาพรวมที่เป็นเชิงนโยบาย ที่ต้องเก็บไปเป็นข้อมูลประกอบเมื่อครวแถลงผลงานนโยบายฯรัฐบาล

         แต่หลัก ๆ แล้ว นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จะสำเร็จได้ อยู่ที่ผู้ปฏิบัติ เช่น หากเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานหลักที่จะทำให้การศึกษาบรรลุผลตามนโยบาย คือ สถานศึกษา โดยมีเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. สนับสนุน และส่งต่อนโยบาย

         ผมเข้าใจว่า...เป้าหมายแท้ ๆ ของการการจัดการศึกษา คือ คุณภาพผู้เรียน คุณภาพที่ว่าอยู่ที่ห้องเรียน คุณภาพจำต้องเกิดที่ห้องเรียน ดังนั้น คุณครูคือหนึ่ง ผู้บริหารโรงเรียนคือสอง เป็น candidate ที่ผมกด 1,000ไลด์ ให้ครับ

         ช่วยกันนะครับ ปฏิรูปการศึกษาจึงจะบรรลุผล......


       ผมเข้าใจทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาอย่างนี้....ท่านเข้าใจอย่างไร ครับ.

 

บวร    เทศารินทร์

 

ความเห็นของผู้ชม